2019 – Rok Młodych w Żarnowskim PTTK

4 Lut

Hasłem programowym Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego na 2019 r., uchwalonym przez ZG w Warszawie, jest ”Rok Młodych – z PTTK wspólnym szlakiem”. Hasło nawiązuje do 100 rocznicy powołania w Krakowie przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze (prekursora PTTK), Sekcji Kół Krajoznawczych … Read More »

Święto turystyki w Żarnowie

16 Sty
Druga sobota stycznia to dzień, w którym w ostatnich latach odbywa się w Żarnowie, najpierw podsumowanie dokonań Oddziału, a następnie „Bal PTTK”. Na pierwszą część „Podsumowania roku turystycznego”, w dniu 12 stycznia do Żarnowa  przybyły 62 osoby, a wśród nich Honorowy Przewodniczący Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie – Stanisław Łuć. Przyjechali także prezes Oddziału PTTK w Sieradzu – Wiesława Sujecka i prezes Oddziału w Końskich – Wojciech Pasek, przedstawiciele Oddziałów PTTK w Zabrzu i Wieruszowie. Dotarli do nas również dyrektor Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych – dr Piotr Wypych, dyrektor Zabytkowego Zakładu Hutniczego  w Maleńcu – dr Maciej Chłopek oraz dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie  – Adam Grabowski. Władze samorządowe reprezentowali wójtowie gmin: Aleksandrów i Żarnów Paweł Mamrot i dr Krzysztof Nawrocki. Oczywiście nie zabrakło naszych członków m. in. z Łodzi, Przedborza, Piotrkowa Trybunalskiego, Przysuchy, Szczercowa, Bujen, Bogdanowa, Opoczna, Woli Krzysztoporskiej, Białaczowa i Żarnowa. Po powitaniu uczestników spotkania przez wójta gminy i prezesa O/PTTK w Żarnowie, wprowadzono sztandar Oddziału, następnie odbył się występ uczennic  miejscowej Szkoły Podstawowej z etiudą taneczną pt. „Taniec z flagą”. Obszerne sprawozdanie z działalności Oddziału PTTK w Żarnowie za 2018 r. przedstawił prezes ZO Włodzimierz Szafiński. Sprawozdanie zostało wydane także w formie broszury, którą wraz z innymi gadżetami otrzymali uczestnicy spotkania. Uwzględniono w niej stan organizacyjny tzn. 12 kół i klubów PTTK, w których skupionych jest 298 osób z opłaconą składką członkowską. Posiadamy 1 Koło Terenowe PTTK   w Żarnowie i 11 szkolnych klubów PTTK w Białaczowie, Bujnach, Bogdanowie, Miedznej Drewnianej, Petrykozach, Przedborzu, Radomsku, Szczercowie, Aleksandrowie i Żarnowie. Następne części broszury dotyczą turystyki pieszej, kajakowej, pracy z dziećmi i młodzieżą, krajoznawstwa, ochrony przyrody oraz wycieczek. Turystyka piesza i kajakowa to dwie preferowane w Oddziale PTTK w Żarnowie, dyscypliny turystyki aktywnej, przy czym głównymi odbiorcami turystyki pieszej są dzieci i młodzież, a kajakowej dorośli. W 2018 r. zostało zorganizowanych 8 oddziałowych rajdów pieszych:
·       XXI Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego,
·       „Pierwszy dzień wiosny”,
·       XXII Rajd Szlakiem mjr. Henryka Dobrzańskiego – „Hubala”,
·       XXI Rajd „Brzegiem Pilicy”,
·       V Rajd Rodzinny wokół Żarnowa,
·       XI Rajd „Śladami Kazimierza Wielkiego i Niepodległej Polski”,
·       XXII Rajd Niepodległości,
·       IX Żarnowski Rajd z Mikołajem.
Ponadto odbyła się wieloetapowa wycieczka piesza „100 km na 100 – lecie niepodległości”. W ramach działań związanych z turystyką kajakową, nasi turyści mogli uczestniczyć w 14 spływach kajakowych. Część z nich to imprezy własne, braliśmy też udział w imprezach organizowanych przez inne podmioty. Statystycznie biorąc przepłynęliśmy 238 km szlaków wodnych Pilicy, Warty, Nidy i Drzewiczki. Naszą dumą jest powstanie w 2018 r. Klubu Turystyki Kajakowej przy O/PTTK w Żarnowie, do którego należą 33 osoby. Działania w środowisku młodzieży szkolnej związane z kulturą to: XXII Przegląd Poezji „Krajobrazy Polskie” i wyjazdy do Teatru Wielkiego w Łodzi. Wielkim sukcesem jest  zdobyte I miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Pierwsze kroki młodego patrioty”, które uzyskała  członkini SKKT – PTTK przy SP w Miedznej Drewnianej Aleksandra Kata. Tę zaszczytną nagrodę, otrzymała za pracę pod wiele mówiącym tytułem „Polska w naszych rękach”. Dalszy rozdział broszury traktuje o  krajoznawstwie, które jest nieodłącznym elementem turystyki. Wędrując po regionie czy kraju poznajemy jego historię, kulturę, przyrodę i zabytki. Szereg wycieczek pozwoliło na bliższe poznanie atrakcji turystyczno – krajoznawczych powiatu opoczyńskiego i województwa łódzkiego. Kontynuujemy  też akcję wycieczek z cyklu „Szlak zabytków techniki województwa śląskiego”. Ważnym wydarzeniem dla młodych turystów z terenu działania O/PTTK w Żarnowie, był udział w Ogólnopolskim Zlocie Młodzieży Wiejskiej PTTK w Elblągu. Dwie konferencje popularno – naukowe o zasięgu ponadregionalnym: „Potencjał turystyczny Środkowego Nadpilicza” i „Turystyka kajakowa w regionie”, skupiły dużą grupę pracowników kultury i nauki, którzy byli wykładowcami. Była również znaczna ilość uczestników obu konferencji, przybyłych z różnych miejscowości  województwa łódzkiego i innych województw. W naszych działaniach promujemy też zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej i odznak regionalnych. Z  zagadnieniami związanymi z ochrona przyrody, nasi turyści spotykali się podczas wycieczek krajoznawczych i spływów kajakowych. Turyści kajakowi pływali po terenach Przedborskiego, Sulejowskiego i Spalskiego Parku Krajobrazowego, obszarach „Natura 2000” itp. Oddział zorganizował także wycieczkę do Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. W ramach pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną w dziedzinie przyrody,  opiekunowie klubów PTTK organizowali pogadanki, spotkania z leśnikami, konkursy przyrodnicze i inne działania jak np. wycieczkę rowerową po Przedborskim Parku Krajobrazowym. Delegacja O/PTTK w Żarnowie uczestniczyła w Ogólnopolskim Zlocie Turystów – Przyrodników we Włodawie. Przechodząc do tematu wycieczek należy wspomnieć, iż wśród 18 wyjazdów  zorganizowanych w 2018 r. przez Oddział, 16 to wycieczki krajowe i 2 zagraniczne (Rumunia i Czechy). Wspomnieć należy, że  w roku 2018 odbył się 90 – ty wyjazd  (poczynając od 1997 r.) w ramach akcji „Bliżej Teatru”. Ze statystyk wynika, iż w okresie od 1997 r. do końca 2018 r. w spotkaniach ze sztuką teatralną uczestniczyło 4810 osób. Po przedstawieniu sprawozdania przez Włodzimierza Szafińskiego, odbyła się  prezentacja multimedialna przygotowana przez wiceprezesa ZO – Tatianę Kosylak. W dalszej części uroczystości wyróżniono Urszulę Jędrasik  Honorową Odznaką Ministerstwa Sportu i Turystyki „Za zasługi dla turystyki”, Ewa Borończyk, Anna Chrabąszcz i Joanna Świątek otrzymały Srebrną Honorową Odznakę PTTK, natomiast Anna Stańczyk i Elżbieta Zając Brązowe Honorowe Odznaki PTTK. Dyplomami PTTK uhonorowano: Barbarę i Przemysława Ciszewskich, Barbarę Kalinowską, Annę Paulińską, Magdalenę i Marcina Polaków oraz Huberta Szulca. Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK przyznała  też Ewelinie Stasiak dyplom „Za zasługi dla turystyki pieszej”. Były również wręczane dyplomy oddziałowe: dla Blanki i Tomasza Jakubowskich oraz dla Magdaleny i Cezarego Królów „Za promowanie turystyki rodzinnej”. Trzy następne wyróżnienia „Za pomoc i współpracę w realizacji imprez turystyczno – krajoznawczych Oddziału” otrzymali: wójt gminy Aleksandrów Paweł Mamrot, wójt gminy Żarnów dr Krzysztof Nawrocki i dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie Adam Grabowski. Legitymację Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK wręczono Adamowi Boćkowi. Była także okazja do przekazania zdobytych w ostatnim czasie Odznak Krajoznawczych Powiatu Opoczyńskiego i Turystyczno – Krajoznawczych Odznak gminy Aleksandrów. Pierwszą w historii Odznakę Krajoznawczą Powiatu Opoczyńskiego w stopniu złotym otrzymał Piotr Kmita z Łodzi. W dalszej części spotkania zgodnie z programem, wystąpiły dwie krasomówczynie z Żarnowa: Marta Krzywkowska i Zuzanna Kołodziejczyk, które były laureatkami drugiego miejsca Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego w Legnicy w latach  2014 i 2015. Tytuły obecnych prezentacji to: „Chwała zwyciężonym” i „Ważne lekcje w mazowieckiej krainie”. Trudno w krótkim artykule zawrzeć bardzo obszerny zakres działań Oddziału, który podczas wystąpień gości był oceniany bardzo wysoko.  Potem nastąpiło już wyprowadzenie sztandaru Oddziału i oficjalne zakończenie pierwszej części uroczystości. Miłym akcentem  było także  pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania, podsumowującego kolejny rok działalności O/PTTK w Żarnowie. W późnych godzinach popołudniowych rozpoczął się „Bal PTTK”, będący dalszą częścią naszej imprezy. Kilkunastu uczestników zabawy tanecznej, wystąpiło w oryginalnych strojach, bowiem w jej trakcie odbył się konkurs z nagrodami na najciekawsze przebranie. Każdy z uczestników otrzymał również pamiątkowy znaczek z wizerunkiem tańczącej pary. Obie części uroczystości były formą  uczczenia dwudziestej drugiej  rocznicy  działalności żarnowskiego Oddziału PTTK.  
                                                                                                                     
 Włodzimierz SzafińskiGaleria zdjęć Janusza Aleksandrowicza (po kliknięciu w link)

Szkolenie przewodników terenowych na zamku w Łęczycy

9 Sty

Zmiana terminu i kosztu są niezależne od Samorządu Przewodników Województwa Łódzkiego PTTK.    1. Szkolenie odbędzie się w dniu 23 lutego w godz. 11 – 14. Koszt 70 zł / os. 2. Do dnia 9 lutego musimy przesłać listę uczestników przesłać zawierającą: … Read More »