Alicja Grabska i Marzena Ogorzelska – Nauczycielami Kraju Ojczystego

29 Lis

                W środę, 28 listopada br. w gmachu MEN odbyła się uroczystość wręczenia tytułu „Nauczyciel Kraju Ojczystego”. Nagroda ta przyznawana jest od sześciu lat przez Kapitułę Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Szczególne wyróżnienie otrzymało w tym roku 34 nauczycieli. Wśród nich uhonorowane zostały kol. Alicja Grabska z Oddziału PTTK w Żarnowie i kol. Marzena Ogorzelska – nauczycielka, na co dzień, pracująca na terenie Gminy Sokolniki w powiecie wieruszowskim.

Uczestnicy gali otrzymali list gratulacyjny Minister Edukacji Narodowej w uznaniu za szczególne zasługi w pracy edukacyjno-wychowawczej, której celem jest upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci oraz młodzieży.

Wręczając nagrody, wiceminister edukacji Marzena Machałek podziękowała nauczycielom za ich osiągnięcia wychowawcze w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze reprezentował prezes Jacek Potocki.

Pracą z młodzieżą, która ma na celu upowszechnianie wiedzy o ojczyźnie, zajmuje się wiele osób. Dzięki ich pracy, młodzież i dorośli poznają i rozumieją, na czym polega specyfika różnych regionów naszego kraju. „Nauczyciele Kraju Ojczystego” są promotorami patriotyzmu lokalnego i ogólnokrajowego. Na wiele sposobów upowszechniają wśród swoich uczniów wiedzę o małej i dużej ojczyźnie, zaszczepiają w nich ciekawość kraju i entuzjazm wobec jego ciągłego poznawania.

Pierwsze w historii wręczenie tytułów i medali „Nauczyciel Kraju Ojczystego” miało miejsce w dniu 20 września 2011 roku.

Nagroda ta została ustanowiona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze w uznaniu dla specjalnych zasług nauczycieli i innych osób, które w sposób systematyczny prowadzą działania upowszechniające turystykę i krajoznawstwo w Polsce w środowisku dzieci i młodzieży.

Zgodnie z ustaleniami regulaminu, taki medal i tytuł może zostać przyznany osobie, która przynajmniej od dziesięciu lat czynnie pracuje z dziećmi i młodzieżą.

Poza tym regulamin zawiera również szereg wytycznych, które są brane pod uwagę przy przyznawaniu wyróżnienia. Są to miedzy innymi:

  • „szczególne osiągnięcia kandydatów prowadzących Szkolne Koła Krajoznawczo-Turystyczne lub sprawujących opiekę nad ich działalnością w zakresie kształtowania w młodym pokoleniu nawyków aktywnego poznawania i uprawiania różnych form turystyki i poznawania kraju ojczystego;
  • udokumentowane osiągnięcia w organizowaniu i udziale wychowanków w poszczególnych etapach konkursów krajoznawczo-turystycznych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, w tym w szczególności konkursów organizowanych przez PTTK: Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno – Krajoznawczym PTTK, Konkursie Krasomówczym, Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę”;
  • szczególne zaangażowanie i wieloletnia aktywność w zakresie organizowania i prowadzenia różnych form turystyki dzieci i młodzieży;
  • dodatkowo pożądanym jest, by kandydat do wyróżnienia uhonorowany został Medalem Komisji Edukacji Narodowej”.

Marzena Ogorzelska jest nauczycielem z 29 letnim stażem. W Zespole Szkół w Sokolnikach pracuje od 1 września 2005 roku, jako nauczyciel geografii i informatyki. Od początku swojej pracy jest bardzo zaangażowana w różne formy działalności krajoznawczo-turystycznej. Od 2006 roku przygotowuje uczniów do udziału w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno- Krajoznawczym. Pięciokrotnie uczniowie zdobyli I miejsca w eliminacjach wojewódzkich i reprezentowali województwo łódzkie w finałach centralnych: Żary – 2007, Biłgoraj – 2009, Świeradów Zdrój – 2012, Elbląg – 2013, Barlinek – 2014. Największym sukcesem było zajęcie przez uczniów II miejsca w Finale Centralnym OMTTK w Elblągu, IV w Świeradowie Zdroju i V w Barlinku. Udział uczniów w konkursach na szczeblu wojewódzkim i centralnym to nie tylko zmagania z testami i konkurencjami turniejowymi, to również okazja do zawarcia nowych znajomości, do poznania pięknych i odległych regionów Polski.

Pierwsze sukcesy w OMTTK były inspiracją do założenia Szkolnego Koła Turystyczno Krajoznawczego PTTK przy Gimnazjum w Sokolnikach. Koło oficjalnie zostało zarejestrowanie przy Oddziale PTTK ZIEMIA WIERUSZOWSKA w marcu 2011 roku, opiekunem koła została Marzena Ogorzelska i jest do dzisiaj. Koleżanka prowadzi społecznie zajęcia pozalekcyjne. W ramach zajęć uczniowie poznają własny region, pogłębiają wiedzę o Polsce, aktywnie uczestniczą w upowszechnianiu krajoznawstwa na forum szkoły oraz środowiska. Uczestnicząc w wycieczkach pogłębiają swoją wiedzę o otaczającym go świecie, promują region, w którym mieszkają. SKKT organizuje imprezy cieszące się dużym zainteresowaniem w szkole. Największym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy na Światowe Dni Turystyki, jednodniowe wycieczki autokarowe, rajdy rowerowe lub wyjazdy na targi turystyczne. SKKT prowadzi kronikę SKKT PTTK oraz gablotę informacyjną, opisuje miejsca i tworzy dokumentację fotograficzną najbliższej okolicy. Artykuły ukazują się w lokalnej prasie, w Kwartalniku Krajoznawczym „Wędrownik”, na stronie internetowej szkoły i gminy.

Pod kierunkiem kol. Marzeny Ogorzelskiej uczniowie biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę”. W kategorii prac literackich, za prace pt. „Kapliczki mojej okolicy” oraz „Historia wciąż żyje” dwukrotnie uczennica zajęła I miejsce w województwie łódzkim oraz II i III miejsce w Polsce, biorąc udział w Zlocie Laureatów Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” w Radzyniu Podlaskim (2011r.) i Tarnowie (2013r).

Przygotowuje uczniów do Konkursów Wiedzy o Województwie Łódzkim i Polsce na szczeblu rejonowym i wojewódzkim. W 2012 roku uczennica została finalistką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii, w 2014 dwóch uczniów zostało finalistami Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno- Turystycznego „Przez lądy, morza i oceany…- Polska i województwo łódzkie”.

Współpracuje z Oddziałem PTTK Ziemia Wieruszowska, z kołami SKKT PTTK przy Oddziale Ziemia Wieruszowska, współorganizuje imprezy turystyczne: konkursy, rajdy rowerowe, współtworzy i konsultuje różne materiały multimedialne. Tworzy i uzupełnia Biblioteczkę Krajoznawczą obejmującą: książki, przewodniki, foldery, albumy, plakaty oraz własne opracowania.

 

Alicja Grabska jest nauczycielką z 34-letnim stażem pracy zawodowej. Mieszka w Opocznie, pracuje w niewielkiej wiejskiej Szkole Podstawowej w Petrykozach gm. Białaczów. Jest nauczycielką nauczania zintegrowanego oraz przyrody. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie nauczania języka angielskiego dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego oraz terapii pedagogicznej. Stopień nauczyciela dyplomowanego z wyróżnieniem otrzymała w 2004 r. Oprócz typowych obowiązków dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych angażuje się w pozyskiwanie dla szkoły środków finansowych uczestnicząc w tworzeniu i realizacji projektów pedagogicznych, przyrodniczo- ekologicznych i obywatelskich. Od 24 lat pełni funkcję opiekuna SKO. Za pracę na rzecz edukacji ekonomicznej  i upowszechniania idei oszczędzania wśród uczniów otrzymała od Zarządu PKO Bank Polski S.A. w Warszawie w 2006r. srebrną, a w 2009r. złotą odznakę SKO.

Ponad 10 lat temu na terenie placówki założyła Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne przyłączając się do jedynego, działającego na terenie wiejskim Oddziału PTTK w Żarnowie . Od 2009r. pełni w nim rolę Przewodniczącej Komisji Ochrony Przyrody. W 2012r. uzyskała stopień Instruktora Ochrony Przyrody. Zdobytą wiedzę i umiejętności przekazuje swoim podopiecznym jak i na oddziałowych kursach, szkoleniach i konferencjach. W 2016r. była vice-komandorem VI Ogólnopolskiego Zlotu Turystów Przyrodników w Przedborzu.  Promując turystykę i krajoznawstwo wśród dzieci i młodzieży szkolnej, dorosłych i przyjaciół organizuje rajdy i uczestniczy z nimi w podobnych przedsięwzięciach zaprzyjaźnionych Oddziałów PTTK, wędruje po szlakach turystycznych regionu i Polski. Wyjeżdża z uczniami na coroczne Ogólnopolskie Zloty Młodzieży Wiejskiej PTTK, aktywnie uczestniczy w regionalnych obchodach Światowych Dni Turystyki oraz Międzynarodowych Targach Turystycznych w Łodzi. Ponadto przygotowuje uczniów do konkursów krasomówczych i plastycznych, organizuje wycieczki, wyjazdy do kina, muzeów i teatru, wdrażając zasady tolerancji, szacunku oraz właściwego zachowania w miejscach publicznych.  Za te działania została uhonorowana dyplomami Oddziału PTTK w Żarnowie oraz srebrną i złotą odznaką ZG PTTK „ Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”, a także Odznaką Honorową Ministerstwa Sportu i Turystyki „ Za Zasługi dla Turystyki”. W 2017r. za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania otrzymała „Medal Komisji Edukacji Narodowej”.

 

Rafał Dąbik

 

Ogólnopolski sejmik o zabytkach

25 Lis
Laureaci konkursu literackiego

 

W siedzibie Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, odbył się w sobotę 24 listopada br. ogólnopolski sejmik zorganizowany przez miejscowy O/PTTK. Hasłem wiodącym było 100 lat opieki nad zabytkami w niepodległej Polsce, ale również okazją do organizacji był jubileusz 60-lecia powstania Komisji Opieki nad Zabytkami przy O/PTTK w Końskich. W sejmiku wzięła udział sześcioosobowa delegacja członków PTTK w Żarnowie (Barbara i Przemysław Ciszewscy, Urszula Jędrasik, Cezary Król oraz Grażyna i Włodzimierz Szafińscy). Uczestnicy sejmiku mogli zwiedzić okolicznościową wystawę pt. „Legionów droga do niepodległości”, zobaczyć wyróżnione prace konkursu „Ocalić od zapomnienia” oraz pamiątki i dokumenty KOnZ PTTK w Końskich z lat 1958 do 2018. Sejmik otworzył prezes PTTK w Końskich Wojciech Pasek, prezentując działania komisji opieki nad zabytkami w tym mieście w minionym 60-leciu. Wręczone zostały wyróżnienia i odznaczenia oraz nastąpiło podsumowanie konkursu „Ocalić od zapomnienia”. Miło poinformować, że wyróżnienie w dziedzinie literatury za wiersz „Ratujmy skarby koneckiej przeszłości” otrzymała Grażyna Szafińska z Żarnowa. Po części uroczystej przyszedł czas na część referatową, którą zainicjował prof. Franciszek Midura wystąpieniem „Społeczna opieka nad zabytkami na terenach polskich do 1918 r.” Drugim referentem była Katarzyna Sikora z Uniwersytetu Gdańskiego, mówiąca o „Społecznej opiece nad zabytkami w polskim prawodawstwie”, a trzecim dr Andrzej Rembalski z Wszechnicy Kieleckiej, przedstawiający temat „Zabytki przemysłu i techniki w woj. kieleckim w latach 1918 – 1998”.
Uczestnicy sejmiku otrzymali od organizatorów materiały krajoznawcze o Końskich i woj. świętokrzyskim oraz cenną pamiątkę, którą jest pamiątkowy medal okolicznościowy. W ramach wystąpień zaproszonych gości, prezes O/PTTK w Żarnowie przekazał puchar na ręce przewodniczącej KOnZ przy PTTK w Końskich Marzeny Kwiecińskiej – Cisak wraz z gratulacjami i życzeniami dalszej owocnej działalności. Podsumowując: sejmik był b. dobrze przygotowany pod względem merytorycznym, ciekawe referaty wzbogaciły wiedzę zgromadzonych słuchaczy, była też okazja do spotkania przyjaciół i wymiany doświadczeń.

Włodzimierz Szafiński

 

PTTK Żarnów w 100 – lecie niepodległości

24 Lis

Obchodzona w tym roku setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, dała asumpt do organizacji imprez turystycznych, artystycznych itp. przedsięwzięć realizowanych w całym kraju. Stąd też hasłem programowym Towarzystwa na 2018 rok jest „Z PTTK na szlakach niepodległości”. Mając to uwadze Oddział PTTK w Żarnowie, podjął szereg działań związanych z w/w hasłem. Były to np. wieloetapowa wycieczka piesza „100 km na 100 – lecie niepodległości”, śpiewanie pieśni legionowych podczas zakończenia Rajdu Rodzinnego wokół Żarnowa, Rajd „Śladami Kazimierza Wielkiego i Niepodległej Polski”, czy kolejny już XXII Rajd Niepodległości. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Miedznej Drewnianej wzięły także udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Pierwsze kroki młodego patrioty”, zorganizowanym przez ZG PTTK  w Warszawie. Również w ramach projektu „PTTK na szlakach niepodległości” Towarzystwo zaproponowało w dniach 3 – 4 listopada br. warsztaty questowe w Warszawie, które ukończył Cezary Król reprezentujący O/PTTK w Żarnowie. Podsumowanie działań związanych z projektem „Na szlakach niepodległości”  w Polskim Towarzystwie Turystyczno – Krajoznawczym odbyło się w dniu 16 listopada br. w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie. Wśród wyróżnionych środowisk z całej Polski, znalazł się również Oddział PTTK w Żarnowie, którego prezes odebrał okolicznościowy dyplom – podziękowanie. W podziękowaniu podpisanym przez prezesa ZG PTTK Jacka Potockiego i koordynatora projektu Jolantę Śledzińską, widnieje  tekst: „za aktywny i twórczy udział w realizacji programowego hasła Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego na rok 2018 „Na szlakach niepodległości ”. Podczas uroczystego spotkania w Warszawie, nastąpiło również podsumowanie wspomnianego wcześniej ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Pierwsze kroki młodego patrioty”, w  którym w kategorii wiekowej  12 – 15 lat, pierwsze miejsce zdobyła Aleksandra Kata. Ola jest  członkiem naszego Oddziału i należy do SKKT – PTTK przy Szkole Podstawowej w Miedznej Drewnianej. Jej praca pt. „Polska w naszych rękach”, znalazła uznanie sześcioosobowego jury pod przewodnictwem Ryszarda Kunce. Warto wspomnieć, że na  konkurs nadesłano 234 prace z całej Polski. Uczestniczący w spotkaniu mogli obejrzeć dzieła laureatów konkursu plastycznego, a także wystawy „Poznajemy Niepodległą – od krajoznawstwa retro do krajoznawstwa 2.0” i „Z książkami wydawnictwa „Kraj” na szlakach niepodległości”.

Włodzimierz Szafiński

„100 km na 100-lecie” w Klubie Turystyki Kolarskiej „Szprycha”

23 Lis

            Członkowie KTK „Szprycha” działającego przy łowickim oddziale PTTK i miłośnicy turystyki rowerowej  postanowili uczcić 100-lecie Odzyskania Niepodległości organizując wycieczkę rowerową „100 km na 100-lecie”. 12 listopada o godz. 8.00 wyruszyli spod pomnika Józefa Piłsudskiego. Większość trasy przebiegała znakowanym czerwonym szlakiem rowerowym „Szable i bagnety”. Na mijanych cmentarzach wojennych oraz przy pomnikach symbolizujących miejsca bitew i potyczek, uczestnicy zapalali znicze oddając w ten sposób cześć poległym w walce o wolność Polski. Do Łowicza powrócili ok. godz. 16.30 i zakończyli swoją rowerową wędrówkę przy pomniku Synom Ziemi Łowickiej na Starym Rynku. Wszystkim gratulujemy przejechanych ponad 100 km, a w szczególności: jedynej w tym gronie kobiecie, pani Renacie, niedoścignionemu w ilości przejechanych kilometrów Eligiuszowi oraz tym, którzy pobili swoje rekordy długości trasy: p. Renacie, Rafałowi i Andrzejowi.

Materiały organizatora:

 

Konferencja „Turystyka kajakowa w regionie”

18 Lis

            Dom Kultury w Żarnowie, stał się w ostatnią sobotę 17 listopada br. miejscem, w którym spotkały się osoby żywo zainteresowane turystyką kajakową. Miejscowy Oddział PTTK przy wsparciu Gminy Żarnów oraz Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego, zorganizował konferencję „Turystyka kajakowa w regionie” z udziałem 52 osób reprezentujących różne ośrodki woj. łódzkiego i świętokrzyskiego. Pierwszy punkt konferencji, po powitaniu gości i uczestników, zawierał wystąpienie Włodzimierza Szafińskiego nt. „Turystyka kajakowa w O/PTTK w Żarnowie w latach 2010 – 2018”, zilustrowany następnie prezentacją multimedialną przygotowaną przez Tatianę Kosylak. Wyjątkowym gościem i zarazem prelegentem była Elżbieta Gomulska – przewodnicząca Komisji Turystyki Kajakowej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie, która mówiła nt. „Rola odznak kajakowych w popularyzacji kajakarstwa w regionie”. Następnym tematem był „Rozwój szlaków wodnych Pilicy i jej dopływów” zaprezentowany przez Andrzeja Ambroziaka – prezesa Klubu Sportowego „Amber” w Tomaszowie Mazowieckim. Krótki komunikat pt. „Zagrożone piękno Pilicy”, w zastępstwie nieobecnego dr Piotra Wypycha wygłosiła Grażyna Szafińska. Drugą ważną częścią konferencji było m. in. przedstawienie składu Zarządu Klubu Turystyki Kajakowej, powołanego przy Oddziale PTTK w Żarnowie a następnie wręczenie legitymacji członkowskich i odznak klubowych. Zarząd tworzą: Hubert Szulc – przewodniczący, Radosław Jurczyk – wiceprzewodniczący, Blanka Jakubowska – sekretarz, Barbara Kalinowska i Cezary Król – członkowie zarządu. Obecnie Klub Turystyki Kajakowej PTTK w Żarnowie liczy 33 osoby. Warunkiem przyjęcia jest przynależność do Towarzystwa, udział w przynajmniej 3 spływach kajakowych, akceptacja regulaminu klubu i złożenie stosownej deklaracji. Warto podkreślić, że klub jest otwarty nie tylko dla członków PTTK w Żarnowie, ale również dla osób należących do innych oddziałów. Wachlarz miejscowości z których pochodzą kajakarze jest dość szeroki, w klubie znaleźli się mieszkańcy Żarnowa, Piotrkowa Trybunalskiego, Opoczna, Przedborza, Kielc, Białaczowa, Aleksandrowa, Radomska, Sieradza i Łodzi. W bieżącym roku Oddział PTTK w Żarnowie umożliwił kajakarzom udział w 14 spływach kajakowych różnymi rzekami, głównie Pilicą, ale także Wartą, Drzewiczką i Nidą. Podczas konferencji wręczono też dyplomy „Aktywny kajakarz” turystom, którzy w br. wzięli udział w 5 i więcej spływach. Siedem „popularnych” turystycznych odznak kajakowych za przepłynięcie przynajmniej 100 km szlaków wodnych otrzymali: Blanka Jakubowska, Magdalena Szołowska, Agata Śmiech, Mirosław Śmiech, Radosław Jurczyk, Cezary Król i Dawid Sobczak. W konferencji wzięli udział wójtowie gmin Aleksandrów i Żarnów. Wójt gminy Żarnów, dr Krzysztof Nawrocki zapoznał zebranych z realizowanym projektem zagospodarowania turystycznego zalewu w Miedznej Murowanej, zapraszając w następnym sezonie turystycznym do korzystania ze sprzętu wodnego i możliwości rekreacji nad w/w zalewem. Wójt gminy Aleksandrów natomiast wspomniał o zorganizowanych wspólnie z O/PTTK w Żarnowie sesjach popularno – naukowych, związanych z Pilicą i Nadpiliczem oraz zaprosił już na planowaną 19. lipca 2019 r. w Dąbrowie n/Czarną konferencję „Etnografia Środkowego Nadpilicza”. Znany w gminie Żarnów regionalista Przemysław Ciszewski przedstawił jako ciekawostkę kilka dokumentów związanych z wielkim spływem Wisłą do Gdańska i Gdyni, zorganizowanych w 1933 i 1934 r. pod egidą armii, którą reprezentował gen. Stanisław Kwaśniewski z Ligii Morskiej i Kolonialnej. Spływ odbywał się pod hasłem „Cała Polska do morza”. Warto podkreślić, że w konferencji brali udział prezesi Oddziałów PTTK: z Opoczna – Halina Kaftan, z Końskich – Wojciech Pasek, z Żarnowa – Włodzimierz Szafiński, wiceprezesi: z Żarnowa – Tatiana Kosylak i z Sieradza – Dariusz Karolczak. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały konferencyjne: plakietkę, notes i długopis z okolicznościowymi napisami. Końcowym elementem imprezy był turystyczny posiłek sponsorowany przez Gminę Żarnów.

Włodzimierz Szafiński

 

Galeria autorstwa Janusza Aleksandrowicza: https://www.facebook.com/pg/pttkzarnowpl/photos/?tab=album&album_id=2084230148302465

 

Kącik historyczny „Cała Polska do morza”:

 

Turyści uczcili 100 – lecie Niepodległości

15 Lis

Tegoroczne wielkie święto narodowe obchodzone było na wiele sposobów. Oddziały PTTK w Żarnowie i Końskich, nieprzerwanie od 22 lat organizują wspólnie dużą pieszą imprezę turystyczno – krajoznawczą pod znamienną nazwą „Rajd Niepodległości”. W sobotę, dnia 10 listopada br. na dwóch trasach pojawiło się około 460 turystów, wędrując na Ziemi Koneckiej z Janowa lub Kamiennego Krzyża do Stadnickiej Woli, gdzie zaplanowano uroczyste zakończenie rajdu. Piękna polska złota jesień sprzyjała tej patriotycznej imprezie. W trakcie przejścia pieszego w miejscowości Niebo, zorganizowany był odpoczynek z możliwością spożycia upieczonej w ognisku kiełbaski. Już na starcie uczestnicy otrzymali pamiątkowe plakietki z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego, była też do dyspozycji specjalna pieczątka rajdowa. Turyści biorący udział w imprezie, tworzyli dwie wielkie społeczności: większą z województwa świętokrzyskiego i mniejszą z łódzkiego. Reprezentowane były takie miejscowości ze świętokrzyskiego jak Radom, Kielce, Skarżysko Kamienna czy Końskie i okolice, natomiast drużyny z łódzkiego to: Białaczów, Bogdanów, Miedzna Drewniana, Pabianice, Parzniewice, Petrykozy, Piotrków Trybunalski, Przedbórz i Żarnów. Uroczyste zakończenie rajdu odbyło się w Zespole Szkół w Stadnickiej Woli, w której po odśpiewaniu hymnu państwowego, młodzież szkolna przedstawiła ciekawy program artystyczny pełen treści patriotycznych. W korytarzu szkoły eksponowana była wystawa nawiązująca do czynu niepodległościowego. Prezes O/PTTK w Końskich Wojciech Pasek wręczył dużej grupie osób odznaki turystyczno- krajoznawcze „Turysta Ziemi Koneckiej”, przyznawane za  zwiedzanie atrakcji tego regionu Polski. Zgodnie ze scenariuszem prezes O/PTTK w Żarnowie Włodzimierz Szafiński, wręczył legitymacje członkowskie Towarzystwa Alicji Smak i Marcie Stańczyk ze Szkoły Podstawowej w Żarnowie oraz podsumował wieloetapową wycieczkę pieszą „100 km na 100 – lecie Niepodległości”. Piątka turystów: Urszula Jędrasik, Leszek Kurp, Czesław Szwedkowicz, Cezariusz Szulc i Jacek Wojciechowski, którzy przeszli cały, liczący 121 km „Szlak Pilicy”, otrzymała  puchary ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Opocznie. Przewodniczący Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej PTTK w Żarnowie, Leszek Kurp inicjator w/w wycieczki został wyróżniony dyplomem „ Zasłużony dla turystyki pieszej”, a drużynom uczestniczącym w rajdzie, wręczone zostały dyplomy za udział w tej wyjątkowej imprezie.

Włodzimierz Szafiński

 

O północy przywitali 100-lecie odzyskania niepodległości

15 Lis

W nocy z 10/11 listopada br. oddział PTTK zorganizował Łowicki Promienisty Rajd Nocny Szlakiem Niepodległości. Nawiązywał on do historycznych wydarzeń – w 1918 r. członkowie POW z miasta i okolicznych wsi przystąpili do rozbrajania Niemców w Łowiczu.

Piechurzy wystartowali na czterech trasach, na które zostali przewiezieni autokarami do Kocierzewa, Łyszkowic, Julianowa i Zdun, do pomników będącymi pamiątką walki o niepodległość. Trasy wędrówki wynosiły od 13 do 16 km. W sumie w rajdzie uczestniczyło prawie 180 osób, w grupach liczących ok. 40-50 osób. Uczestnicy rajdu znajdowali się pod opieką kadry oraz przewodników PTTK, którzy na poszczególnych trasach wędrówki zapoznawali z miejscami pamięci. Podczas rajdu oddawano hołd Bohaterom walki o niepodległość i walki o jej utrzymanie przy wielu cmentarzach, pomnikach, mogiłach i tablicach Powiatu Łowickiego i Łowicza.

Rajd miał na celu uczczenie 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz integrację międzypokoleniową i integrację środowiska turystycznego. Odbywał się w ramach zgromadzenia publicznego zarejestrowanego w Urzędzie Miasta. Dzięki wsparciu KPP Łowicz na trudniejszych odcinkach funkcjonariusze zapewnili dodatkową eskortę. Grupy zakończyły wędrówkę po północy, pod pomnikiem Synom Ziemi Łowickiej, gdzie złożono kwiaty, zapalono 100 zniczy ułożonych w biało-czerwoną flagę. Odśpiewano też hymn oraz przybliżono przebieg rozbrajania Łowicza. 11 listopada, w pierwszej godzinie 100. rocznicy odzyskania niepodległości obecny był Burmistrz Miasta Krzysztof Jan Kaliński.

W rajdzie licznie uczestniczyła młodzież ze szkół w Bratoszewicach, Domaniewicach, Mysłakowie oraz Szkoły Podstawowej nr 7 z Łowicza. Każdy z uczestników otrzymał elementy odblaskowe, specjalny certyfikat z okolicznościową pieczęcią, pocztówkę z komendantem Stefan Cieślakiem, który rozbrajał Łowicz w 1918 r. oraz znaczek rajdowy. Miłą niespodziankę sprawiło Stowarzyszenie Karino, z którego pięciu członków konno przybyło na uroczystości. Grupy szkolne otrzymały pakiety edukacyjne zawierające publikacje książkowe m.in. o tematyce niepodległościowej przekazane przez Urząd Miasta. Niespodziankę na trasie zapewnił radny Krzysztofa Janickiego oraz Mirosława i Łukasz Pięta, którzy poczęstowali wędrowców ciastem. Na mecie rajdu restauracja Powroty zapewniła gorącą herbatę i ciastka. To było radosne i aktywne świętowanie 100-lecia odzyskania niepodległości.

Organizatorzy składają podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w rajd. Osobne podziękowania kierują dla kadry PTTK. Rajd został zorganizowany w ramach projektu Małe Granty 2018 Łowickiego Ośrodka Kultury oraz przy wsparciu Zarządu Głównego PTTK.

Tekst: Z. Kryściak, zdj. T. Caban, K. Kryściak, P. Pięta

T. Caban
T. Caban
T. Caban

T. Caban

T. Caban
T. Caban

11 listopada 1918-2018 – pamiętaliśmy, uczciliśmy…

15 Lis

Członkowie Łowickiego Oddziału PTTK uczestniczyli w imprezach zorganizowanych przez instytucje samorządowe i społeczne dla uczczenia 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

W piątek 09.10.2018 r. prezes oddziału Adam Szymański i Jagoda Lendzion wzięli udział w miejsko-powiatowych obchodach rocznicy, które miały miejsce w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu. Po uroczystej akademii, delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

W sobotę 10.10.2018 r. udaliśmy się na uroczystości do Julianowa. Wraz z mieszkańcami gminy Nieborów i przybyłymi gośćmi, oddaliśmy hołd wszystkim walczącym o wolność Ojczyzny przy kapliczce upamiętniającej miejsce walki Legionistów Polskich z Kozakami w 1914 r.

Również w sobotę, zorganizowaliśmy Łowicki Promienisty Nocny Rajd Niepodległościowy, w którym uczestniczyło ok. 180 osób (opis tego wydarzenia w oddzielnym poście).

W niedzielę 11 listopada 2018 r. poszliśmy w procesji, która przeszła ulicami miasta ku czci Św. Wiktorii, patronki grodu nad Bzurą i Diecezji Łowickiej. Niepodległościowy charakter miały uroczystości na Starym Rynku. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, ks. bp. Andrzej F. Dziuba poświęcił dzwon “Victoria”, ufundowany przez biskupów, władze samorządowe i mieszkańców Łowicza i powiatu łowickiego z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Tekst: TW, zdjęcia: lowiczanin.info, ASz, TW.

Łowicki Oddział PTTK wyróżniony

15 Lis

Stowarzyszenie Historyczne im. 10 Pułku Piechoty w dniu 3 listopada obchodziło swoje 10-lecie istnienia. Uroczystość ta wpisywała się w obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz 100. Rocznicy powstania 10 Pułku Piechoty. Stowarzyszenie propaguje tradycje wojskowości w Łowiczu i historię regionalną oraz dzieje 10 pułku z okresu II RP. Pułk w czasie dwudziestolecia międzywojennego m.in. prowadził kino, zespół sportowy, organizował koncerty.

W tym roku w dniu święta pułkowego wręczone zostały wyróżnienia dla instytucji, organizacji i stowarzyszeń współpracujących z SH10PP. Łowicki Oddział PTTK został wyróżniony Honorowym Tytułem „Zasłużony dla Stowarzyszenia Historycznego im. 10 pułku Piechoty” za wspieranie stowarzyszenia w zachowaniu pamięci i tradycji 10 pułku piechoty w Łowiczu. PTTK corocznie jest organizatorem Rajdu Szlakiem 10 Pułku Piechoty, członkowie Stowarzyszenia 10 PP uczestniczą w rajdzie i wystawiają wartę pod pomnikiem w Kompinie, uczestniczą też w innych rajdach m.in. Szlakiem Powstania Styczniowego, Szlakiem Cichociemnych. Wspierają też corocznie Kwestę na rzecz ratowania zabytkowych grobów łowickich cmentarzy.

Z okazji 10-lecia Stowarzyszenia wyrazy uznania i szacunku dla członków SH10PP w imieniu wszystkich członków Oddziału PTTK członkowie zarządu wręczyli pamiątkowe tableau. Uroczystość zakończyła się ponad godzinnym koncertem Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego oraz jubileuszowym tortem. Gratulujemy łowickiej “dziesiątce” i dziękujemy.

Tekst: Z.K., zdjęcia: Z. i A. Kryściak

X Spacer „Pokój ich cieniom…”

15 Lis

W dniach 3 i 4 listopada 2018 r. po raz dziesiąty łowiccy przewodnicy zabrali mieszkańców na spacer po łowickich nekropoliach. Spotkania z uczestnikami rozpoczynali przypominając historię miejsc pochówku.
Spacer po cmentarzu katedralnym prowadził Piotr Zakrzewski. W związku z przypadającą w tym roku 100. rocznicą Odzyskania Niepodległości Polski wędrówka przebiegała szlakiem postaci związanych z walką o niepodległość i jej utrzymanie. Przewodnik przybliżył m.in. postacie: płk. Mariana Krudowskiego (d-cy łowickiego 10 pułku piechoty), Karola Rybackiego (pierwszego przewodniczącego Rady Miasta od 1917 r.), Jerzego Wojdy (harcerza Szarych Szeregów i nauczyciela) czy Stanisława Rotstada (żołnierza, lekarza, członka pierwszej honorowej warty w 1918 r. przed Pałacem Namiestnikowskim w Warszawie).
Kolejnego dnia na spacer po cmentarzu Emaus zaprosił przewodnik Krzysztof M. Wiśniewski. Poprowadził on uczestników szlakiem niepodległości i dlatego m.in. odwiedzono grób Wizygierów (związanych z walką o niepodległość) oraz Aleksandra Petelewicza (uczestnika rozbrajania Niemców w Łowiczu w 1918 r.).
Oba spacery mimo mało sprzyjającej pogody zgromadziły grupę około 50 łowiczan. Spacery „Pokój ich cieniom…” są formą podziękowania dla mieszkańców miasta za ich wsparcie dla organizowanej przez Oddział PTTK kwesty na rzecz ratowania zabytkowych grobów łowickich cmentarzy.

Tekst i zdjęcia: Koło Przewodników